2021

Digitale Technologie 1-0 voor nlt

Op donderdagmiddag 11 februari 2021 vindt de veertiende editie van de nationale conferentie nlt plaats. De plek waar nlt docenten, toa's en schoolleiders van het voortgezet onderwijs, elkaar ontmoeten en laten inspireren om vakoverstijgende lesmodules uit te proberen. Deze editie staat in het teken van digitale technologie en vindt online plaats. Ook niet-leden van de vereniging zijn van harte welkom!

Het centrale focus ligt op het vlak van de digitale technologie, die een steeds belangrijkere rol inneemt in lesprogramma's. Vereniging NLT ontwikkelt diverse nieuwe lesmodules die de rol van digitale innovatie zichtbaar maken in de maatschappij (Artificiële intelligentie en Quantumcomputing), in onze leefomgeving (Summer in the city, De toekomst van de landbouw en Fijnstof), onze veiligheid (digitale opsporing) en gezondheidszorg (Medische beeldvorming en Medicijnen).

De conferentie is op 11 februari van 13.45 tot 17.00 uur. Klik <hier> voor het programma-overzicht. De invulling van de onderdelen vindt u hieronder.

Nieuwsbrief geabonneerden ontvangen in januari een nieuwsbrief met alle informatie. Deelname aan deze online-conferentie is gratis.

U krijgt voorafgaand aan de conferentie een boekje thuisgestuurd, met daarin alle informatie over de conferentie.

Algemene voorwaarden conferentie

13.45 - 14.00 Inloop en Welkom

Graag heten we jullie allemaal van harte welkom op de 14e Nationale conferentie nlt, met als thema:

Digitale Technologie 1-0 voor nlt

14:05 - 14.35 Openingslezing: op excursie naar een Data Center

Dutch Datacenter Association neemt ons in de openingslezing mee in de onzichtbare en onmisbare wereld van de digitale infrastructuur. Datacenters zijn immers het fundament van onze digitale economie, maar we weten er maar weinig van. Daarom is het leuk dat we via een online verbinding achter de goed beveiligde deuren van een datacenter mogen kijken. Zulke online excursies kunnen ook met leerlingen gedaan worden.

14.35 - 15.20 Werkgroep ronde 1: keuze uit drie sessies

Je hebt keuze uit onderstaande drie presentatiesessies


Keuze 1.1: drie gekoppelde pitches over onderstaande drie thema's

Burger van Eendenkroos nieuwe module voor havo

Deze pitch gaat over het eten van vlees. We eten wereldwijd veel vlees. Te veel vlees. We eten vlees vooral om de eiwitten die erin zitten. De vraag naar eiwitten wordt met een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart steeds groter. De vraag naar eiwitten leidt tot meer vleesproductie. Dit resulteert in problemen voor het milieu en de gezondheid. Dit probleem vraagt om een verandering. Deze verandering is de eiwittransitie. In de module 'Burger van eendenkroos?' proberen we de volgende vraag te beantwoorden: 'Wat is er nodig voor de eiwittransitie van vlees naar plantaardig?' Om de vraag te beantwoorden kijken we naar gezondheid, ecologie, technologie, maar ook naar sensorisch onderzoek, ethiek en consumentengedrag.

Toekomst van de landbouw

De toekomst van de landbouw wordt een nieuwe lesmodule voor 6 Vwo. Leerlingen worden uitgedaagd om systeemdenken toe te passen op dit ingewikkelde vraagstuk. Zowel in het maatschappelijk aspect, als technologische innovatie als het ecologische aspect zullen de leerlingen zich verdiepen en leren dat er vele manieren zijn om tegen dit complexe systeem aan te kijken. Na deze ontdekkingsfase gaan de leerlingen in groepen werken aan een vrije opdracht, die in het verlengde van de drie eerder genoemde aspecten ligt. Er ligt een testversie klaar, dus als je belangstelling hebt, meld je aan als testschool!

Fijn stof

Fijn stof is een nieuwe lesmodule (Havo/Vwo) die de module Aërosolen opvolgt. Stichting Globe heeft in samenwerking met het RIVM een lesmodule ontworpen waarin de leerlingen allerlei meetdata genereren en deze toevoegen aan de database van het RIVM-Citizen Science project: samen meten aan luchtkwaliteit. In deze pitch een eerste kennismaking met de manier waarop je leerlingen in en buiten school kunnen bijdragen aan de burgerwetenschap.


Keuze 1.2: drie gekoppelde pitches over onderstaande drie thema's

Medische beeldvorming herzien

Tijdens deze pitch laten we je kennismaken met de module medische beeldvorming en nemen we je mee in de wijzigingen die er gemaakt zijn ten opzichte van de oorspronkelijke versie.

Nieuwe lesmodule over AI

Artificial intelligence (AI), Engels voor kunstmatige intelligentie, is een breed vakgebied dat gaat van het programmeren van algoritmes tot het doen van medisch onderzoek. Het is een samenspel van verschillende disciplines: spraakherkenning, machine learning, beeldherkenning en natural language processing.  AI wordt gebruikt als je een verzekering wilt afsluiten, als je zit te ‘netflixen’ of als je via social media contact houdt met je vrienden. En nog op veel meer manieren.

In deze lesmodule leren leerlingen de wereld van AI beter kennen. Ze onderzoeken wat AI is en waar je AI tegenkomt in het dagelijks leven. Ook denken ze na over de relatie tussen mens en machine en wat het betekent dat we steeds meer denkwerk overlaten aan machines. Hoe maken computers eigenlijk zelf beslissingen? Daarnaast leren ze zelf programmeren in python. Zo kunnen ze aan het eind van de module zelf een ontwerp maken waarmee ze AI op een positieve manier inzetten.

Benieuwd naar de AI module? Bekijk 'm straks ook op de markt!

Nieuwe lesmodule Havo: Van idee naar 3D

Veel scholen hebben 3D-printers, maar lesmateriaal waarin de technologie wordt uitgelegd en toegepast, was er binnen nlt eigenlijk nog niet. In deze module maken de leerlingen in teams een bootje op zonne-energie. De afsluiting is een wedstrijd.

De gehanteerde didactiek is het expert-model. In de eerste twee, drie weken worden drie verschillende experts opgeleid, nml. in hydrodynamica en bootvorm, in 3D-ontwerp en -print technologie, en in PV-technologie. Daarna worden wedstrijdteams samengesteld met van elke expertise één lid. Desgewenst kan in het ontwerptraject de scrum-methode worden gebruikt.

In Sneek doen wij deze module al enige jaren; bij evaluaties komt hij steevast naar voren als een van de leukere modules, passend bij het karakter van het vak nlt.

In deze pitch wil ik de nadruk leggen op de praktische invulling.


Keuze 1.3: drie gekoppelde pitches over onderstaande drie thema's

Kansen met quantum

Quantum computing staat in de kinderschoenen, maar quantumcomputers kunnen dingen die een klassieke computer niet kan. Vandaar dat de tech-giganten en overheden miljarden miljarden in de ontwikkeling stoppen. Mythevorming ligt op de loer. Het vak nlt is bij uitstek geschikt voor een aangename -maar reële! - kennismaking met deze technologie van de 21e eeuw. Bij het afsluiten van de module kunnen alle leerlingen begrijpen dat een quantum computer inderdaad iets kan dat een klassieke computer nooit zal kunnen. Voor sommigen een trigger om quantum technologie in een vervolgopleiding verder te verkennen, voor anderen wellicht een lesson for life waarmee ze de middelbare school verlaten.

Scholing rondom leerlijn Digitale technologie

Digitale technologie wordt een belangrijke leerroute binnen het vak nlt, naast de leerroute rondom Duurzame ontwikkeling. Graag bespreken we in deze pitch delen we de ideeën rondom scholing op het onderwerp Digitale technologie. Hoe maak je je als docent deze leerlijn eigen? Welke mogelijkheden zijn er met bestaand materiaal? En welk nieuw materiaal wordt ontwikkeld? In deze pitch delen we de ideeën rondom scholing over deze leerlijn en over de manier waarop je deze leerroute kunt inrichten.

Bouwen op bewegende bodem

Een pitch over de nieuwe lesmodule voor havo Bouwen op Bewegende Bodem. Deze module gaat over het bouwen in aardbevingsgebieden, maar ook op allerlei andere gebieden met bewegende bodems, met name die in Nederland. De leerlingen maken kennis met het vakgebied van de ingenieur en het ingewikkelde werkveld.

De didactische keuzes die gemaakt zijn worden toegelicht en er wordt een handreiking gegeven hoe je de module in de klas kunt gaan inzetten.

15.20 - 15.45 Markt

Dè ontmoetingsplaats om elkaar te treffen.

Vanzelfsprekend is het aan jezelf om even langs de ‘kraam-kamers’ te lopen en kennis te maken met personen van diverse instanties, die je wat te bieden hebben. Er is gelegenheid om elkaar te spreken over diverse onderwerpen: nlt in de onderbouw, nlt en onderzoek, over bestaande modules, over de thematafel-onderwerpen.

Vereniging NLT, samen steeds sterker

NVON

Inspirerende intervisie, PR en communicatieplan vanuit Verengiing NLT

VO-HO-netwerken
SensUs scholieren project
Tipping Toint Ahead
Thematafel PTA en de door SLO ontwikkelde handreiking PTA voor nlt
Certificeringscommissie

Techni Science

Vereniging Zonnekrachtcentrales

Kom vooral even buurten bij onze partners op de markt!

15.50 - 16.30 Werkgroep ronde 2: keuze uit 6 werkgroepen

Je hebt keuze uit zes werkgroepen 2e ronde


2.1] Toepassing van digitale technologie bij restauratie van schilderijen

De educatie afdeling van het van Gogh museum is heel actief bezig met het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal rond het gebruik van digitale technologieën bij de restauratie van schilderijen. Het voornaamste doel daarbij is om een nieuwsgierige levens- en een onderzoekende houding te creëren bij leerlingen..

Heel concreet bevat een les een filmpje, vragen en een experiment. Er zijn al twee lessen af en daarmee kunnen we een indruk krijgen van de lessen. Daarnaast krijg je in deze workshop een preview met een blik op de toekomst. Hierin wordt ook gevraagd om mee te denken met betrekking tot de inhoud. Dit alles past perfect binnen het plaatje van het vak nlt.


2.2] Citizen Science in de klas

Citizen Science wordt omarmd door vele kennisinstituten, waaronder WUR, RIVM en Naturalis. De verwachting is dat Citizen Science in de klas de komende jaren snel zal groeien. Een aantal lesmodules maakt al gebruik van dataverzamelingen (zoals fijn stof metingen, De grote Griep&Corona meting, HiSPARK, Satellieten en aardobservatie, GROW-app) en dat zal in de toekomst nog toenemen.

Technische vooruitgang maakt meetapparatuur en scherpe foto’s betaalbaar en toegankelijk voor een heel breed publiek. Het maken van een foto, uploaden via een app en via algoritmes de foto analyseren is een koud kunstje. De opslag van en toegang tot data is door snelle ICT-ontwikkelingen en forse datacenters opeens gemakkelijk geworden.

In deze werkgroep gaat een medewerker van Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF), verbonden aan Naturalis, in op dataverwerking, over de waarde van vele datapunten, over de manier waarop deze data-analyse iets voor onze maatschappij kan betekenen en op welke manier je met je klas kan deelnemen aan zo’n project, mede in het kader van burgerschap.


2.3] Schakelmodule Digitale Technologie

Een schakelmodule is bedoeld als introductie voor een leerlijn, waarin de basis gelegd wordt voor volgende modules. Tegelijk is de uitdaging om te zorgen dat leerlingen verder komen, vooral wanneer ze op school of thuis met al gebouwd of geprogrammeerd hebben aan digitale devices als robots of arduino. De taal en toepassing van de digitale techniek moet voor alle leerlingen herkenbaar worden in hun leven. Ook de belangrijke toepassingen als telecom, ai, datacenters en big data, cyberveiligheid en hoe je daar mee omgaat komen langs. Zelf maken en toepassen neemt een serieuze plaats in. De auteurs introduceren de uitwerking van de module, zodat u een goed beeld krijgt wat u kunt verwachten van de schakelmodule DT. We proberen zo goed als mogelijk gebruik te maken van materialen die veel scholen hebben of kennen, en ervoor te zorgen dat de module ook voor docent en toa behapbaar blijft.


2.4] Forensisch onderzoek

De lesmodule Forensisch onderzoek (v) is een veelgebruikte en populaire lesmodule, waarin groepjes nlt-leerlingen onderzoekend samenwerken aan het oplossen van een moord. In de herziene versie 3.0 is er een geheel nieuwe story-line bedacht en gaan de leerlingen online door een game heen, waarbij ze steeds nieuwe bewijsstukken vrij spelen. Doordat je als docent inzicht hebt en houdt over de vorderingen van je lesgroepen, bepaal je zelf het moment waarop de leerlingen een nieuw hoofdstuk ‘binnen’ kunnen.

In deze werkgroep maken jullie kennis met de opbouw van de online-game; de nieuwe versie van de lesmodule Forensisch onderzoek (v).

We hopen dat jullie er net zo enthousiast over zullen zijn als wij.


2.5] Nlt in de onderbouw

Vereniging NLT denkt na over de kansen die invoering van nlt in de onderbouw ons brengt en oriënteert zich op dit moment op het vormgeven van het vak nlt in de onderbouw.

In deze werkgroep wisselen we ideeën rondom de mogelijkheden voor nlt in de onderbouw uit. We leggen je samen met een school die al nlt heeft ingevoerd de volgende vragen voor:

Hoe borg ik voldoende basiskennis uit de disciplines?

Hoe zorg ik voor een doorlopende leerlijn?

Hoe pas ik de lessentabel aan?

Welke collega’s zijn er bij het onderbouwvak betrokken?


2.6] Meten van muonen als onderdeel van Kosmische straling

De aarde -en ook jijzelf- wordt de hele tijd gebombardeerd met hele kleine deeltje, komische straling. Wat voor een gevolgen heeft dit? en wat kunnen we eraan meten? Dit is de essentie van de nlt module kosmische straling. Hoe zorg je voor een uitdagend en interessant onderzoek bij dit abstracte onderwerp? De deelnemers aan deze workshop ontvangen een meetkist in bruikleen en gaan zelf onderzoek doen naar deze straling. Er is ruimte om een groot aantal mogelijke experimenten door te nemen en tevens zullen we onderlinge meetresultaten vergelijken en bespreken.

16.00 - 16.30 Slotlezing: achter de schermen bij het Princes Máxima Centrum

Frank Bos is manager van het Microscopie en Imaging Centrum, dat zich bevindt in het research gebouw van het Prinses Máxima Centrum te Utrecht.

Bij hem kunnen onderzoekers terecht met alles wat te maken heeft met microscopen en visualisatie technieken.

Het in beeld brengen van cellen en weefsels met de meest geavanceerde technieken is van cruciaal belang om kinderkanker veel beter te begrijpen.

Frank neemt ons mee in de wereld van bewerking van data, kleurverwerking en 3D-visualisatie om een zo helder mogelijk te interpreteren beeld neer te zetten.