Modules

Het vak nlt is modulair opgebouwd. Docenten vullen hun programma met gecertificeerde modules.

De modules met docentenhandleidingen en toetsen zijn beschikbaar in de moduledatabase, welke alleen toegankelijk is voor leden van de Vereniging NLT. Je kunt de moduledatabase vinden via de knop login bovenaan deze pagina.

Bij het invullen van het programma voor nlt kun je een keuze maken uit de landelijk gecertificeerde modules voor havo, voor vwo en voor onderbouw. Nlt-scholen vullen minstens 75% van hun programma met gecertificeerde modules. Daarnaast kun je het overige deel van het programma zelf invullen. Bijvoorbeeld met eigen materiaal, deelname aan masterclasses of onderwerpen uit andere bètavakken die niet op het rooster van de leerlingen staan.

Duurzame ontwikkeling en leerlijn modules

Duurzame ontwikkeling (schakelmodule)

De leerlingen gaan allerlei aspecten van duurzame ontwikkeling onderzoeken en met elkaar in verband brengen. De rode draad in de module is de aard…

Havo-modules in de leerlijn

Titels van modules die aansluiten op de schakelmodule Duurzame ontwikkeling. Onderbouw: Duurzaam consumeren Een…

Vwo-modules in de leerlijn

Titels van modules die aansluiten op de schakelmodule Duurzame ontwikkeling vwo. Onderbouw: Duurzaam consumeren Een…

Digitale technologieën en leerlijn modules

Digitale Technologie

Digitale technologie is niet meer weg te denken. Daarom willen we binnen het vak nlt expliciet vorm geven aan de manier waarop digitale…

Vwo-lesmodules in de leerlijn

Titels van de lesmodules vwo die op dit moment aansluiten op de schakelmodule Digitale Technologie zijn: Pre-modules nlt voor de…

Havo-lesmodules in de leerlijn

Titels van lesmodules die aansluiten op de schakelmodule Digitalte Technologie zijn: Pre-modules nlt voor de…

havo modules

Modelleren havo

Het leren bouwen van en werken met dynamische modellen over vijf verschillende contexten vanuit verschillende vakgebieden. Na kennismaking met de…

Fijnstof (vervangt Aërosolen en vuile lucht)

Nederlanders overlijden gemiddeld 9 maanden te vroeg door fijnstof. Hoe het zit met de luchtkwaliteit rondom je school? Is dit aanleiding tot een…

Wat zeg je?

De module begint met bronnen waardoor de leerling zich bewust wordt van de rol van horen en spreken in de maatschappij. Vervolgens komen te hard…

Sportprestaties

In deze module leren leerlingen hoe je eenvoudige meetsystemen ontwikkelt om beweging te meten. Basismateriaalcontext: we maken meetsystemen van…

Forensisch onderzoek

In de module wordt ingegaan op de vraag wat forensisch onderzoek inhoudt. Leerlingen ervaren welke problemen men tegenkomt bij het verrichten van…

Bewust Overwogen Biertje

Het verwerven van kennis over alcohol, met name kennis van de risico’s bij het onder invloed besturen van een (motor)voertuig. Daarnaast spelen…

Lijmen en Hechten

In deze module is er aandacht voor het gebruik van lijmen in hedendaagse toepassingen, de behoefte aan…

De bodem leeft

De Bodem Leeft gaat uiteraard over het leven in de bodem. Leerlingen doen veel praktisch werk: er zijn experimenten in school en er is veldwerk…

Door de zoete appel heen bijten!

De rode draad van deze module is de appel. Ten eerste wordt er gekeken hoe met behulp van biotechnologie meer appelsap uit appels valt te halen.…

Glastuinbouw en energie

Energie in de glastuinbouw; tuinbouwkassen staan algemeen bekend als energiegrootverbruiker. Ondernemers willen een optimale productie met een…

Maak het verschil

Good understanding of statistics is relevant, both in lawsuits and in technology. Statistics is dealing with uncertainty, a measurement is not…

Een waarheid als een koe

Deze module gaat over epidemieën bij landbouwhuisdieren. De biologische achtergronden over dierziekten, besmettingsroutes en bestrijdingsmethoden…

Waterzuivering

Een (synthetisch) afvalwater wordt door een groepje leerlingen in verschillende stappen gereinigd tot het niveau van de lozingseisen voor de…

Veiliger met kaart en GIS

De centrale context van deze module is veiligheid. Vanuit dit perspectief maken studenten kennis met de wereld van Geo-informatie en GIS. De…

Leef met je hart

Tijdens deze module volgen we Kees, vanaf het moment vlak voor het hartinfarct tot na zijn revalidatie. De fases en het revalidatietraject van…

Van Gogh onder de loep

De module 'Van Gogh onder de loep' is erop gericht om meer te weten te komen over de manier van werken van Van Gogh. Op welke manier ontwikkelde…

Reis van de Beagle

De Beagle is een zeilschip dat van 1831 tot 1836 een reis om de wereld heeft gemaakt. Aan boord was Charles Darwin, een interdisciplinaire…

Leven met Robots

Leerlingen maken kennis met het alledaagse gebruik van robots in de industrie, zorg, speciale toepassingen in gevaarlijke situaties. Ze ontdekken…

Medische beeldvorming

Elke leerling is wel eens in aanraking geweest met het gebruik van technieken die gebruikt worden voor beeldvorming in het menselijk lichaam. Deze…

Spelen met Digitale Technieken

Deze module gaat over digitale techniek en de wiskundige logica daarachter. Leerlingen leren hoe ze een digitale schakeling kunnen ontwerpen en…

Zeespiegelstijging in een Deltagebied

Deze module speelt zich af in het Zuidwesten van Nederland. Met name het gebied Walcheren.…

Lab on a chip havo

In de module wordt ingegaan op de vraag wat Lab on a chip inhoudt. Leerlingen ervaren welke problemen men tegenkomt bij het verrichten van…

Van Idee naar 3D

Een prettige lesmodule waar leerlingen heel praktisch bezig zijn met het ontwerp van een snelle zonneboot, met inzet van 3D-printers, zonnepanelen…

Voel je thuis

De module speelt zich vooral af in de contexten ‘Bewustwording van je omgeving’ en ‘Healing environment’: het effect dat een omgeving kan…

Bouwen op bewegende bodem

Een gebouw is beschadigd geraakt doordat de bodem is gaan bewegen. De hulp van een team van bouwkundig ingenieurs wordt ingeroepen. In dit team…

vwo modules

Forensisch onderzoek

In het kader van een gefingeerde moordzaak voeren leerlingen in groepen forensisch onderzoek uit. Zij moeten zich hierbij kennis en technieken uit…

Modelleren

Modellen helpen de mens om voorspellingen te doen en bedreigingen beheersbaar te maken. In deze module ontdekken leerlingen hoe situaties en…

Rijden onder invloed

Deze NLT-module laat de leerlingen onderzoek doen naar het onderwerp alcohol en verkeer. Een maatschappelijk zeer relevant onderwerp dat echter…

Klimaatverandering

Klimaatverandering is actueel, heeft veel interdisciplinaire aspecten en sociaal-economische gevolgen. Er verschijnen wekelijks nieuwe artikelen,…

Medicijnen: van molecuul tot mens

Geneesmiddelen zijn belangrijk in onze maatschappij: niet alleen zorgen ze voor een toegenomen levensverwachting en een betere kwaliteit van…

Meten aan melkwegstelsels

Met gebruikmaking van zeer precieze sterrenkundige waarnemingen wordt door leerlingen aangetoond dat er zich een immens grote massa (die ook zeer…

Brandstof voor het leven

De concepten fotosynthese en energie worden behandeld aan de hand van een actueel probleem, namelijk: energieverbruik en de daarbij behorende…

Technisch Ontwerpen in de Biomedische Technologie.

In de gezondheidszorg zijn bejaarden en gehandicapten twee groepen mensen die steeds meer aandacht krijgen. Voor een beter en zelfstandiger…

Echt of vals?

Leerlingen doen onderzoek aan eventuele vervalsingen met gebruikmaking van echtheidskenmerken. Ze voeren aan een voorbeeld naar keuze experimenten…

Hersenen en leren

Deze module geeft de leerling inzicht in leren op verschillende organisatieniveaus. Daarbij is kennis nodig over de bouw en werking van de…

Bioinformatica

Het concept genexpressie (transcriptie, splicing, translatie) wordt vanuit leren programmeren in Python benaderd. Hierbij wordt het biologisch…

Robotica

Met deze module kunnen leerlingen gebruik maken van een programmeeromgeving, een robot programmeren (Java Eclipse). Ze leren welke soorten robots…

Kernfusie

"Ontwerp een fusiecentrale die voldoende energie kan genereren voor een stad als New York." Hoe zou je…

CO2 opslag: zin of onzin?

Is CO2 – opslag zinvol om de klimaatverandering in te perken of is CO2 niet de (enige) boosdoener en is er een invloed van de zonneactiviteit?…

Holografie

In deze module leer je de theorie die nodig is om te begrijpen hoe een holografisch beeld wordt gemaakt. Je leert ook hoe je een hologram maakt en…

Blue energy

Blue Energy is een innovatieve vorm van duurzame energie, waarbij energie kan worden opgewekt door zoet en zout water met elkaar te mengen. Blue…

Drinkwater, lekker belangrijk

Voor iedere leerling is het vanzelfsprekend dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. Op de TU Delft bij de afdeling Civiele Techniek…

Ruimte voor de rivier

In Nederland is een nieuwe visie ontstaan op het rivierbeheer: de rivier moet meer ruimte krijgen. Om de toekomstige afvoer van de rivieren aan te…

Meten en interpreteren

In het eerste deel van de module komt de theorie van meten aan bod. We bespreken meetniveaus, meetonzekerheden en het doorrekenen met deze…

Biosensoren

In deze module wordt een actueel onderzoeksterrein verkend. Namelijk die van de ontwikkeling van compacte, snelle apparaatjes waarmee met een…

Kunstnier en membranen

Een module over membraantechnologie binnen de context van nierdialyse. Onder andere aandacht voor de huidige ontwikkelingen, predialysezorg en…

De bewegende aarde

In deze module leer je hoe het buitenste deel van de Aarde beweegt, en wat de oorzaken en gevolgen zijn van deze bewegingen. De context wordt…

Levensloop van sterren

Deze module beschrijft wat we weten over het leven van sterren en hoe we dit weten: hoe sterren ontstaan uit massieve samentrekkende gaswolken,…

Kijken en zien

In de NLT-module Kijken zien worden leerlingen begeleid langs enkele belangrijke processen van het visuele systeem. Op deze manier worden ze…

Hart en vaten

Na wat er is geleerd in de biologie, scheikunde en natuurkunde leren vwo-leerlingen meer over de anatomie en fysiologie van het gezonde hart en…

Moleculen in leven

In deze module bestudeer je de kleinste levende eenheid, de cel. Hoe zorgen “de moleculen van het leven” er voor dat een cel doet wat hij moet…

Summer in the city

Deze module behandelt de principes van meteorologie en klimatologie, gericht op het stedelijke klimaat. Als inleiding worden enkele belangrijke…

Kosmische straling

Denk mee met modern wetenschappelijk onderzoek en ontdek wat er om je heen gebeurt zonder dat je het tot nu toe gemerkt hebt. Leerlingen doen hun…

Battle of genes

Concepten uit de plantenveredeling , phytopathologie en biotechnologie zullen worden behandeld aan de hand van de aardappelziekte phytophthora. Er…

Moleculaire gastronomie

Moleculaire gastronomie is de discipline van de fysica en chemie achter het koken. Op basis van recepten worden de moleculaire interacties tussen…

IJs en klimaat

Deze module richt zich op de interactie tussen ijs en klimaat. IJs heeft een grote invloed op het klimaat op aarde en het klimaat en het heeft…

Food or fuel?

In het kader van de energieproblematiek houden leerlingen zich bezig met de vraag of aanwending van biomassa voor de productie van vloeibare…

Proeven van vroeger

Een module over wetenschapsgeschiedenis. De methoden om de natuur te onderzoeken, verschillen van tijd tot tijd. Deze module laat zien hoe mensen…

Van HIV tot Aids

In deze module krijgen leerlingen de stof rond HIV en Aids niet op een presenteerblaadje maar moeten ze op zoek gaan naar de antwoorden op vragen…

Aarde in evolutie

De rode draad in het modulesysteem is de evolutie van planten en dieren op het land en in de oceaan. De silica-cyclus heeft een grote invloed op…

Eiwitkristallografie

Eiwitten zijn machientjes die leven mogelijk maken. Wil je weten hoe eiwitten werken, dan zul je de plaats moeten weten van elk atoom in dat…

Cybersecurity

Cybersecurity gaat over het beveiligen van digitale informatie en digitale diensten die een bepaalde waarde hebben. Die waarde zorgt ervoor dat je…

Game of Drones

In deze module gaan de leerlingen een drone leren ontwerpen aan de hand van een specifieke missie. We hebben gekozen om drones te laten ontwerpen…

Lab on a chip vwo

Een lab on a chip is een laboratorium op microformaat. Er is veel te winnen bij een miniaturisatie van verschillende (scheikundige) bepalingen. Je…

Logistiek

Deze module gaat over Logistiek. Met logistiek heeft iedereen iedere dag te maken. Benzinepompen, supermarkten, bloemenwinkels,…

Noordzee, meer dan een plas water.

De leerlingen worden aan de hand van een groot aantal vragen door de Noordzee-atlas geleid. Vervolgens gaan ze aan de hand van vier lessenseries…

Schat je risico

Schat je Risico! In hoeverre zijn chemische stoffen in voeding en gebruiksproducten gevaarlijk? In deze module bepalen leerlingen de…

Fijnstof

Doe mee met de fijnstofcampagne! GLOBE Nederland en het RIVM ontwikkelden de lesmodule om op middelbare scholen de fijnstofconcentratie te…

Artificiële Intelligentie

Een lesmodule waarin de leerlingen een positief project doen, waarbij ze AI inzetten om de wereld iets beter te maken. Na afloop van de module…

Van Algen tot Zeewier - de duurzame burger

In deze module ga je aan de slag met het zoeken van een oplossing voor een complex, maar interessant probleem binnen het wereldvoedselvraagstuk.…

De toekomst van de landbouw

Nederland staat aan de vooravond van een grootschalige herinrichting van de land- en tuinbouw. Het moet slimmer, efficiënter, schoner, met minder…

Kansen met Quantum

Quantumcomputing is een opkomende technologie, met grote maatschappelijke gevolgen als deze technologie doorzet. De module bestaat uit twee delen.…

Onderbouw modules

Duurzaam Consumeren

In de supermarkt zijn zoveel producten, zoveel keurmerken en zoveel claims, dat je soms het gevoel bekruipt dat je niet meer weet wat te kiezen.…

Ontwerpen met AI (klas 1)

Leerlingen gaan in deze nieuwe module voor de onderbouw aan de slag met AI aan de hand van het centrale vraagstuk: Hoe kan AI iemands…

Dierenparadijs

In deze brugklasmodule “Dierenparadijs” gaan leerlingen aan de slag met het vraagstuk hoe het welzijn van landbouwhuisdieren, dierentuindieren…

AI: echt of nep? (klas 3)

In deze verdiepende module ligt de focus op het verschil tussen menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie. Hoe werkt het…